Учебен процес

В ОУ ”Свети Климент Охридски”- гр. Бургас през учебната 2023/2024 г. се обучават  474 ученика ученика от първи до седми клас, разпределени както следва:

– В начален етап на основното образование І-ІV клас – 265
– В прогимназиален етап на основното образование V –VІІ клас – 209
– Индивидуална форма на обучение – 3
– Комбинирана форма на обучение – 5
– Самостоятелна форма на обучение –3

-Ученици обучаващи се на индивидуален учебен план – 8

Училищната подготовка в ОУ „Свети Климент Охридски“ е съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап на образование. Тя се осъществява в основната степен чрез обучение за придобиване на общообразователната, разширена и допълнителна подготовка. Училищната подготовка е по учебни предмети или модули, а допълнителната подготовка – и чрез обучение или дейности в други форми.


Общообразователната подготовка в основната степен на образование е еднаква за всички видове училища. Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в ОУ “Свети Климент Охридски“, гр. Бургас се определят с училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището. За учебната 2023/2024 година са включени следните учебни предмети:
– За I-IV клас – български език и литература, математика, хореография, изобразително изкуство; информационни технологии.
– За V-VII клас – български език и литература, математика, хореография, изобразително изкуство, музика; английски език и технологии и предприемачество
.


Допълнителната подготовка обхваща компетентности, отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им. Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива допълнителната подготовка, които се предлагат от нашето училище са:

– Театър на англисйки език – 6 клас сборни група с ръководиттел – Н. Бимбалова

– Сценично изкуство – 2 клас с ръководител К. Александрова

От 2010 година в ОУ „Свети Климент Охридски” е въведена целодневната организация на учебния процес. Създадени са 12  групи за целодневна организация обхващащи 254 ученика от І, ІІ, ІІІ и ІV  клас.

 

За първа учебна година през 2023/2024 г. училището ще се обучава на едносменен режим на работа и на кабинетна система.

Учебните занятия за I – VII клас започват в 08.00 часа.

СТРОЯВАНЕ И ВЛИЗАНЕ В СГРАДАТА

Влизането в сградата на училището се осъществява по следната схема:
– Първи клас се строявят пред централния вход на училището – 7:50 – 8:00 часа.

– Втори клас се строявят пред централния вход на училището – 7:45 – 8:00 часа.
– Трети и четвърти клас влизат в сградата на училището през централния вход от 7:45 – 8:00 часа.
– Пети / седми клас влизат в сградата на училището през страничния вход от 7:45 – 8:00 часа.

Учебните часове в І и ІІ клас са с продължение 35 минути, ІІІ – VII клас с продължителност 40 минути.

ИЗЛИЗАНЕ ОТ СГРАДАТА

След като приключат учебните занятия на прогимназиален етап и за да няма струпване по коридорите, класовете се изчакват на разстояние поне 2 метра, за да излязат от сградата. Дежурните учители контролират движението по стълбищата и изхода, за да няма срещане на различни випуски. Всички ученици излизат през страничния вход.
През учебния ден учениците от I и II клас влизат и излизат в сградата на училището през задния изход като отново се следи да няма струпване по коридорите и засичане на двата випуска.