Прием в V-ти клас

Прием в V-ти клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЕТИ КЛАС УЧЕБНАТА 2024/2025 Г.

Диана Евтимова

Учител по български език и литература

Магистър със специалност „Български език и история“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Придобита IV ПКС.
Ерудиран, отговорен, принципен колега, обичан, взискателен и уважаван от колеги, деца и родители преподавател. Умее да работи в екип и да насърчава творческото и логическото мислене, уменията и таланта на можещите, да стимулира непринудено успеваемостта на всички деца. Прилага модерни съвременни средства и методи на обучение и освен върху надграждане на знанията и уменията акцентира върху личностните качества, общочовешките ценности, доброто възпитание и общата култура.

Гинка Маринова
Старши учител по Български език и литература, Магистър със специалност „ Български език и литература“ – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.
Придобита IV ПКС. Общ трудов стаж по социалността – 38 години.
Отговорен и взискателен учител. Мотивира и насърчава учениците за придобиване на знания и умения, и постигане на високи резултати.
Нанка Стоянова

Старши учител по история и география

Завършила ШУ „Епископ Константин Преславски“- магистър по специалността история и география
Придобита пета професионално-квалификационна степен
24 години общ трудов стаж
От 2007 г. учител в ОУ „ Св. Климент Охридски“

Стоян Евтимов

Магистър по изобразително изкуство, специалност „Педагогика на изобразителното изкуство“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Главен учител с II ПКС. Има 28 години общ педагогически стаж по специалността. Умее да общува и работи с децата, подчертан интерес проявява към детското изобразително творчество. Има богат опит в работата с млади таланти. Чрез индивидуален подход и нестандартни методи постига отлични резултати. Многобройни са участията и наградите на негови ученици на художествени конкурси на международно, национално и общинско ниво.
Освен учител, Стоян Евтимов е доказан и уважаван художник, с множество участия в самостоятелни и общи изложби в Бургас, страната и чужбина. Член на Дружеството на Бургаските художници.

Янна Златева

Старши учител и преподавател по Биология и здравно образование, Човекът и природата, География и икономика.

Магистър със специалност “Биология и география“ в ШУ “Еп.К.Преславски“.
Придобита четвърта професионално-квалификационна степен.
20 години общ трудов стаж.
В работата си умее да насърчава творческото и логическото мислене, като съдейства за максималното развитие и изява на личностния потенциал на всеки ученик. 

Софка Бойчева

Учител по математика

Завършила: ВТУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе 

Професионална квалификация: Машинен инженер 

Образователно-квалификационна степен: Магистър 

Преквалификация: ШУ “Епископ Константин Преславски” 

Специалност: Учител по математика 

Професионално – квалификационна степен: Пета

Николина Бимбалова

Старши учител по български език и литература и английски език

30 септември 1998г. – завършено висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност Българска филология, образователно-квалификационна степен магистър;
30 ноември 2011г. – завършено висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност Английски език и методика, образователно-квалификационна степен магистър;
6 октомври 2012 г. – придобита Пета професионално-квалификационна степен по специалността Българска филология;
6 октомври 2019г. – придобита Четвърта професионално-квалификационна степен по специалностите Английски език и методика.
Стаж по специалностите – 22 години

Николай Парушев

Старши учител по Хореография

Педагогически стаж – 26 години
Образование – ВИСШЕ, ИКПК Хасково
Специалност – Хореография
Образователно-квалификационна степен – Магистър
Награди – Призови места от Международни и национални фестивали, 35 години ръководи ансамбъл „Звездички“ към ОУ „Свети Климент Охридски“ Бургас, разнася славата на училището ни в Бургас, страната и чужбина
С „Неизчерпаема сила”, „магично въздействие” – трудно можеш да опишеш само с няколко думи българските народни танци и да ги вместиш в рамката на някакво определение. Съхранили душевността на българите през вековете, те са жизненост и положителни емоции. Парушев работи с огромна любов професията си и предава на поколения ученици българското танцово изкуство и традиции.

Росица Жекова

Старши учител по информационни технологии

Магистър със специалност „Информационни технологии“ в БСУ. Придобита IV ПКС. Има 15 години стаж по специалността. 10 години педагогически стаж в ОУ“ Св. Климент Охридски“. Многобройни са участията ми в проекти -Занимания по интереси, Визуално програмиране и др.
В моята работа се опитвам да отправям предизвикателства към учениците, към техния творчески потенциал и технически умения.

Димитър Кавръков

Образование – висше – НСА „Васил Левски“ гр.София, специалност „ Физическо възпитание“ . От 2014 г. съм учител в прогимназиален етап по «физическо възпитание и спорт» в ОУ«Св.Климент Охридски»,гр.Бургас. Имам втора специалност «треньор по волейбол». Имам пета професионално-квалификационна степен.
Имам богат опит и в извън училищната дейност – участия в общинските първенства по волейбол, ежегодния футболен турнир на Кока Кола, щафетните игри на ДЗИ и пр. Тренирам два волейболни отбора СК«Бургас волей – 2009»-момичета и волейболен клуб гр.Айтос-момчета.

Като учител проявявам търпение, толерантност, чувство за хумор и съпричастност, което от своя страна предразполага учениците и помага за изграждане на взаимно доверие между нас. Поддържам интереса им към спорта в часовете по ФВС с често провеждане на състезания и учебни игри, организирам ги за участие в извънкласни дейности, различни спортни състезания/мероприятия, включени в общинския календар, в които постигаме много добри резултати

Яна Бяндова

Старши учител химия и физика

Завършено висше образование в ПУ„ Паисий Хилендарски“ специалност, Химия и Физика, образователно – квалификационна степен магистър
Придобита Четвърта професионално – квалификационна степен.
27 години педагогически стаж
От 2016 г. учител в ОУ„ Св. Климент Охридски“.

Кристина Пелова

Старши учител по технологии и предприемачество

Професионална квалификация: Магистър инженер
Технически университет Габрово
ТУ София Колеж – Сливен: Професионален бакалавър по ТТТ. Учител.
Тракийски университет Стара Загора: квалификация – Учител по технологии и предприемачество.
Преподавател по Техническо чертане.
Придобита трета професионално – квалификационна степен.
В работата си като учител по технологии стимулирам творческо мислене, изисквам от учениците си да проявяват отговорност, креативност и последователност. Формирането на норми на поведение за работа в екип и превръщането на идеите в действия, в сферата на предприемачеството.

Златка Камова

Старши учител по английски език

Завършила:
1. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Специалност: Биология
Образователно-квалификационна степен: Магистър
2. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Специалност: Английска филология
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионално – квалификационна степен: Пета