Обществен съвет

Председател: Деница Димитрова Жечева -родител

 Секретар: Елена Шивачева – родител

 ЧЛЕНОВЕ

  • Елена Костова – родител
  • Павлина Петрова – родител
  • Веселина Таралова – представител от Община Бургас

 РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

  • Резервен председател: Радка Янчева– родител
  • Резервен секретар: Катя Михалева– родител
  • Резервни членове: Аделина Алчева- родител; Димитър Бакалов – родител; Благовеста Благоева – ст.експерт Дирекция „Образование и демографски въпроси“

В заседанията на Обществения съвет с право на съвещателен глас ще участва и Станимира Стайкова – председател на Училищното настоятелство към ОУ „Св. Климент Охридски”.

ПРОТОКОЛИ