Ученически съвет

УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ОУ“СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

В заседанията на Обществения съвет с право на съвещателен глас ще участват представители на Ученическото самоуправление, както следва:

  Състав на училищния ученически съвет 

Заемана длъжност Име и фамилия Клас
Председател Стефани Христова Баева 7 б
Заместник-председател Айберк Ръдван Сюлейман 6 в
Секретар Стела Николаева Баева 7 а
Членове Александра Пламен Цветкова 3 а
Елена Христова Димитрова 3 б
Йоан Петров Диков 3 в
Ани Иванова Скарлатова 4 а
Деа Стойкова Маленова 4 б
Наталия Димитрова Димитрова 4 в
Женя Николаева Жечева 5 а
Петя Светославова Иванова 5 б
Виктор Николов Рашев 5 в
Радина Здравкова Сърмова 6 а
Божидара Иванова Бойчева 6 б
Валентин Теодоров Стоянов 7 в