Дигитална раница

„ДИГИТАЛНА РАНИЦА“

 

проект №BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 

На 21.02.2023 г. се проведе среща с учители, заместник-директори и директори за представяне и популяризиране на Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“, организирана от Регионално управление на образованието – Бургас.

Електронната платформа е разработена в рамките на проект №BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

Платформата „Дигитална раница“ е безплатна и осигурява достъп до електронни уроци за ученици от I до XII клас. Ползите за учениците при утвърдено за национално ползване дигитално съдържание са, че интерактивния учебен процес в дигитална среда ще улесни и подобри разбирането на преподавания материал, ще направи упражненията забавни и интересни, ще увеличи трайността на придобитите знания и умения. Освен това дава възможност на учителите да публикуват разработени от самите тях дигитални уроци.

Платформата служи и като информационен портал за родители, като им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и задачите им за самостоятелна работа.

Достъпът до нея се осъществява на адрес edu.mon.bg чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

Платформата се състои от пет отделни модула, обединени в обща рамка. Потребителският интерфейс за работа ще бъде еднакъв за всички, независимо от използваната от училището платформа за дистанционно обучение. Самото съдържание ще бъде филтрирано и поднесено на учениците съобразно тяхната учебна програма. Модулът ще предоставя също достъп до хранилище с персонализирано дигитално учебно съдържание, определено от преподавателя и насочено към конкретния ученик. Така той ще получава на едно място цялата информация, необходима за неговото обучение, вместо да я търси на различни места в интернет.

– В модул „Програма“ учителите могат директно да стартират виртуални срещи за съответния ден и час. За всеки час се визуализира и учебната програма, заедно с учебното съдържание, налично по темата.

– В модула „Предмети“ се показват всички предмети и класове на съответния преподавател, също заедно с учебната програма и наличните разработени и одобрени уроци.

– Чрез модула „Домашни“ могат да се назначават задания за изпълнение от учениците, като учителя може да задава крайна дата, един или повече класове, към които да се насочат, като за учителя има пълна видимост към статута на зададените работи към всеки ученик. Към домашните може да се задава допълнително съдържание, което да бъде прегледано от ученика или да се прикачват файлове.

– В модула „Създай съдържание“ учителите могат да създават уроци и да ги споделят свободно със своите ученици и колеги.

– В модула „Библиотека“ е събрано наличното към момента готово дигитално съдържание, разпределено по класове, предмети и теми. Модулът ще се допълва и обновява непрекъснато както с уроците на учителите, така и с образователно съдържание със свободен достъп, предоставено от издателства и партньори на министерството.

Вечерта след презентацията на 21.02.2023 г. се проведе работна среща в MS Teams, на която педагогическите специалисти бяха запознати какво представлява единната образователна платформа edu.mon.bg и как да използват дигиталната раница.

На 23.02. и 24.02.2023 г. в многофункционалната зала в ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас, бяха организирани информационни срещи с родители, за представяне електронната образователна платформа „Дигитална раница“. Те бяха запознати с функционалностите и ресурсите, които предоставя Дигиталната раница.

На тези, които не успяха да присъстват на срещите беше изпратен линк към видеоклип на БНТ от предаването „Натисни F1“ – „Как да работите с модула „дигитална раница“ от единната платформа на МОН?“

https://bnt.bg/news/kak-da-rabotite-s-modula-digitalna-ranica-ot-edinnata-platforma-na-mon-310905news.html

Освен на родителите, линкът беше изпратен и на учениците, като всеки класен ръководител допълнително ще разясни и демонстрира работата в електронната образователна платформа в Час на класа.

www.eufunds.bg

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.