Новото проектно предложение е: „На училище с усмивка“ – 2022/2023,2023/2024

Основните цели, които са поставени в проекта са:

 • Утвърждаване на атмосфера на желание за работа, взаимна подкрепа, свободна изява на личността.
 • Развитие на критическо мислене на учениците.
 • Изграждане на индивидуален метамодел за самостоятелно учене през целия живот.
 • Плавен преход за учениците от четвърти клас в прогимназиален етап на обучение чрез прилагане на интердисциплинарно обучение и съвместно обучение с прогимназиални учители.
 • Повишаване качеството на усвояване на английски език.
 • Създаване на среда на активно творческо преживяване в резултат на мотивирана изява.
 • Продължаване на традицията да се използват ИТ за повишаване ефективността на образователния процес.
 • Издигане мотивацията на ученици, родители и учители за качествено образование.
 • Повишаване качеството на обучение чрез създаване на екип от учители от двата етапа на образование.
 • Създаване на нов подход и методи на работа в образователния процес в училище насочени към позитивиране на отношението на ученици и родители към училището.

Иновациите, чрез които ще се постигнат целите са:

 • „Утринна среща” –  провеждане на петминутка в началото на първия час на учебната седмица за учениците от 1-4 клас. Чрез емоционална рефлексия; игри за групова динамика; дейности с ориентация към доброто, ценности, личен опит ще се развива положителна нагласа за ползотворна работа, емоционална интелигентност като предпоставка за справяне с агресията.
 • „ Предай нататък“ – петминутка за учениците от 5-7 клас в началото на часа на класа. В кутия за „Доброто“ през текущата седмица  всеки един ученик ще има възможността да опише и сподели какво добро е направил. Номинациите на класовете Ученическия съвет  ще сподели с останалите ученици от училище чрез радиопредаване или изработване на стен-лист.
 • Творческа класна стая

Ще се използват иновативни методи и техники – форум-театър, таблица на предсказаниятапредвиждане по зададени терминичетене по двойки, INSERT стратегия, интервю в три стъпки, кубче на Блум, мисловна карта, обърната класна стая, проектно-ориентирано обучение, включване на родители в учебния процес. Чрез електронни ресурси ще се търси информация извън учебниците и творческо представяне на резултатите. Арттехниката форум-театър по метода „Връстници обучават връстници” по нетрадиционен начин ще насочва вниманието на учениците към различни проблеми (безопасен интернет, агресия, толерантност) и ще развива умения за справяне с рискови ситуации. Включването на родители на принципа „Моят родител – учител” ще ги върне в училище и ще е пример на учениците за сътрудничество. Чрез часовете „Месец на моя клас в библиотеката” веднъж седмично през м. април творческата класна стая ще се пренася в градската библиотека, като начин за насърчаване на четенето.

 • Динамична класна стая

Иновативният модел „Динамична класна стая“  ще се осъществява в две направления: от една страна учители от прогимназиалния етап на образованието ще работят съвместно с класните ръководители на четвърти клас и учителите от групите за целодневна организация на учебния ден. Целта е чрез екипната работа да се намали негативно влияние върху развитието на ученика на прехода от начален към прогимназиален етап на обучение. Ще се  оптимизират усилията, насочени към конкретния ученик, изразени в проследяване на индивидуалния напредък и планиране на различни подходи в обучението с помощта на съвместни часове, викторини и тържества с ученици от четвърти клас и учители от пети клас по различните предмети.
На принципа „учене чрез правене“ чрез иновативни методи на преподаване в часовете по самоподготовка ще се разширят междупредметните връзки както с музиката, изобразителното изкуство, така и ще се  В часовете по самоподготовка ще участват учители от прогимназиалния етап с цел да помогнат приобщаването на учениците към прогимназиален етап на обучение и съвместното придобиване на нови знания за развитие на креативно мислене на учениците. Емоционалното преживяване и разнообразие от форми за въздействие върху възприятието ще гарантират задържане на интереса и мотивация на децата за постигане на по-високи и трайни резултати, насърчаване на интелектуалното им развитие.
Новата информация ще се поднася  по атрактивен и достъпен начин – чрез мултимедийни продукти (драматизации, музикални творби, образователни софтуери), ролеви игри, екскурзии. Създават се възможности за:

 • интердисциплинарно обучение чрез бинарни уроци, етюди, тържества;
 • практическо приложение на информацията, адаптивно, прозрачно използване на електронни продукти;
 • публични изяви, заострящи вниманието на родителите към заложбите на децата им.
 • Театър на английски език

Иновацията обхваща период от две учебни години: 2023/2024 и 2024/2025.
През учебната 2022/2023 година се въвежда ФУЧ „Театър на английски език“ в Първи клас – 2 часа седмично и ФУЧ „Театър на английски език: в Пети клас – 2 часа седмично.
През учебната 2023/2024 година – ФУЧ „Театър на английски език“ във Втори клас – 2 часа седмично и ФУЧ „Театър на английски език: в Шести клас – 2 часа седмично.
Иновацията се базира на комуникативно-прагматичния метод в ранното чуждоезиково обучение и се реализира чрез методи, стратегии и техники, които са действено-ориентирани, акцентират върху развитие на практически умения за комуникация на английски език. Иновативният процес ще включва интегриране на драма техники и драма упражнения в ежедневното обучение по английски език чрез ролеви игри, екипна работа по интереси, изпълнение на театрални проекти в рамките на учебната програма. За целта ще се използват електронни ресурси – видео – клипове, презентации, филми.

С решение № 601 от 17 август 2022 г., за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година, обн. ДВ. бр.69 от 26 август 2022 г.
ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас е част от мрежата на иновативните училища в страната с проект „На училище с усмивка“.

В проектът се реализират 5 иновации. С въвеждането на „Творческа класна стая”, „Динамична класна стая“ и „Театър на английски език” ще се реализират иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението. „Утринна среща” и „Предай нататък“ е нов начин на организация на учебния час с включена тематична петминутка.

На 26 септември 2022 г. в III „в“ клас се проведе бинарен урок по Английски език и БЕЛ на тема: „Европейски ден на езиците“ със старшите учители Юлия Георгиева и Петя Турманова.

Чрез изработване на учебния материал лапбук „Пътни знаци, пътна маркировка“ учениците от IV „а“ клас с класен ръководител Станка Мазнева се присъединиха към отбелязване на кампанията „Европейска седмица на мобилността“ с мотото: „На пътя животът е с предимство“.

На 25.11.2022г. се проведе Открит урок на тема:  Уроци за сърцето – Добродетели
2 „Б“ класУчители: Гл. учител НЕО Анита Василева и Старши учител ГЦОУД Надежда Статулова

Открит урок -25.11.2022 г. „Моето училище празнува“

2“В“ клас – Милена Гюрова

На 05.12.2022 г. в часовете по занимания по интереси в 1В клас се проведе бинарен урок съвместно с г-жа Бойчева и г-н Евтимов, посветен на Никулден. Освен чрез презентация по интересен и забавен начин най-малките ученици научиха какво и как се празнува на 6 декември. Те имаха за задача да донесат написана любимата семейна рецепта за никулденската трапеза. С помощтта на Шеф Иван Шивачев обсъдихме рецептите и символично напълнихме шаран за празника. Децата се запознаха и с нова рисувателна техника-с помощта на боички и тампони нарисуваха люспи на рибки, изрязани от картонени чинии. Знанията, усвоени чрез правене, остават най-трайни в съзнанието на учениците.