Проект „Образование за утрешния ден“

УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

У Ч И Л И Щ Е Н   М Е Х А Н И З Ъ М

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

Училищна програма

УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

През учебната 2019/2020 г. ОУ „Свети Климент Охридски“, участва в Дейност 6 по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. към Министерството на образованието и науката. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Бяха създадени два клуба по интереси за основно ниво на владеене на ключови дигитални умения – базови и за напреднали:

  • „Забавно и полезно IT” – 1 група с ръководител Кета Арабаджийска
  • „Забавно и полезно IT“ – 2 група с ръководител Елиана Поптрайкова

Целта на клубовете е учениците да развият познавателната си активност, умението си за работа в екип и умението за събиране и представяне на информацията.

Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

Повече информация относно програмата можете да намерите на следните линкове:

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Информационна система по проект „Образование за утрешния ден“