Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища. С бюджет от 31 000 000 лева в рамките на 36 месеца ще се осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със СОП, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им социализация.

  • Дейност 3Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие.
  • Дейност 4Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения.
  • Дейност 5Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта. Във връзка с изпълнение на Дейност 5 от проекта, моля екипите за подкрепа на личностно развитие да обсъдят възможностите за предоставяне на допълнителна подкрепа в индивидуална или групова форма за децата и учениците със СОП и/или хронични заболявания, включително и възможната съвместна работа със следните институции: ЦПЛР, ЦСОП, Държавен логопедичен център и Националния дворец на децата. Необходимо е да бъдат изготвени справки/информации за успеха на всяко дете/ученик преди включването му в проекта, тьй като техният напредък в резултат от предоставената подкрепа ще бъде проследяван периодично и на годишна база (в края на всяка учебна година) чрез информационната система на проекта.