Национална програма „Иновации в действие“ – 2021/2022

Учебната 2023/2024 г.

През учебната 2023/2024 година ОУ «Свети Климент Охридски», гр. Бургас ще участва в НП «Иновации в действие» в Модул 4 „Училищни лаборатории за иновации“ от 16.04.2024 г. до 19.04.2024 г. в гр. Стара Загора. На форума ще се представя педагогическият опит и дейности от осъществявания в рамките на две години проект проект „На училище с усмивка“ с координатор Р. Дюлгерова. Лабораториите са формирани по тематичен признак за представяне и синтезиране на иновативен опит и генериране на развиващи идеи с крайни методически резултати. Чрез тях ще се откроят, мултиплицират и развият работещи модели от успешни педагогически екипи от иновативни училища в страната по конкретни тематични направления, които са практикувани като иновации в иновативните училища.В създаването и провеждането на лабораториите за иновативни образователни практики ще участват главен учител Анита Василева и старши учител Милена Петкова.
Тематичната лаборатория обхваща три направления: Личностно развитие; Мотивация за учене; Позитивна образователна среда.
Представяне на доклада, с който ще участват учителите:

Доклад

Учебната 2021/2022 г.

За втора година ОУ „Свети Климент Охридски“, участва в НП „Иновации в действие“ на Министерството на образованието и науката по „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“. Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на въведените иновации.

През периода 13.04. – 15.04.2022 г. наши гости ще бъдат педагогически специалисти и ученици от ОУ „Евлоги Георгиев“ – Дупница, ОУ „Христо Ботев“ – с. Самораново и ОУ „Христо Смирненски“ – с. Ореховица. По време на тяхното посещение, те ще се запознаят с иновативният проект „IT компетентности“. Той включва „IT математика“ във втори и трети клас и „Визуално програмиране“ в пети – шести клас.
Иновацията оказва сериозно въздействие върху логическото и аналитично мислене на учениците. Те придобиват увереност в програмирането и разбирането, че усвояването на езика Ruby им дава знания за основите на програмирането.

Новият проект надгражда “Математика чрез програмиране“, по който нашето училище работи като иновативно, използвайки знанията и опита, които учителите участващи в него са придобили. С нови и усъвършенствани учебни програми се цели повишаване на интереса на учениците и подпомагането им в процеса на придобиване на ключови дигитални компетентности. Решихме да кандидатстваме отново с проект в сходна област, защото идеята за иновативен IT предмет се прие отлично в нашето училище – както сред учениците, така и сред техните родители и от нас, педагогическите специалисти.

В проектът „IT компетентности“ се реализират две иновации, които са „IT математика“ и „Визуално програмиране“. Чрез тях ще се създаде нова, модерна образователна среда – а именно, ще се внедри използването на адаптивна система за обучение на Programiram.com, която се изгражда съгласно индивидуалните познания и умения на всеки ученик. В обучителната система е вграден изкуствен интелект – и по този начин всеки ученик получава индивидуална помощ и адаптирани по трудност задачи – според собствените си възможности. Обучението по Визуално програмиране и IT математика се извършва чрез иновативното съдържание, разработени нови учебни програми със заложен в тях игрови подход. Разширеното познание и добрите умения в областта на математиката са база за развитие и на добри IT умения.

Чрез проекта „IT компетентности“ във II, ІІІ, ІV, V и VІ клас ще се въведат нови учебни програми като избираеми учебни часове или факултативни учебни часове по „IT математика“ за II и III клас и „Визуално програмиране“ за IV, V и VI, които ще се изучават 2 часа седмично през учебните 2020/2021 и 2021/2022 г. В иновацията ще бъдат включени 75 ученици от пет випуска, обучавани от четирима учители.
Продължителността на проекта е 2 години.
Първата учебна година (2020/2021) в „IT математика“ ще се включат две групи –  от II и III клас. Ще се внедри адаптивна система за обучение – https://matematika.programiram.com/. Това е интерактивна платформа, в която уроците са под формата на обучителни игри, като математическите задачи са представени с помощта на анимирани герои, които задържат интереса на учениците. Освен героите те включват и система за автоматично оценяване на съвпаденията, подсказки и др. като учениците ще могат да се упражняват и от дома си, тъй като всеки ще разполага със собствен акаунт. В хода на проекта ще решават математически задачи, като използват компютър.

Отново през първата година в IV и V клас ще се въведе „Визуално програмиране“. Проектът „IT компетентности“ надгражда „Математика чрез програмиране“, по който работихме досега, а за част от участниците това ще бъде трета година обучение. Иновацията „Визуално програмиране“ ще бъде изцяло насочена към начинаещите програмисти. Платформата, която ще използваме е https://www.programiram.com/. Отново залагаме на метода учене чрез правене и игровия подход. В платформата под формата на игри герои помагат на учениците да осъзнаят сложни на пръв поглед понятия като параметри, променливи, функции, условни конструкции като умело ги въвеждат в основите на програмирането. Обучителната система е с вградени форми на изкуствен интелект – и по този начин всеки ученик получава индивидуална помощ и адаптирани по трудност задачи – съгласно собствените си нужди от обучение.
През 2021/2022 учебна година в „IT математика“ групата от II клас ще продължи своето обучение в III, като те ще надграждат знанията си от предходната. През тази година ще се включи и нова група от II клас. Всички ученици ще изучават материал, който не е включен в текущата ни учебна програма, но определено представлява интерес за тях. Обучението по “IT математика” се извършва чрез Иновативно съдържание – образователни интерактивни игри по математическо моделиране, които умело въвеждат учениците в материята.
През същата година групите от IV и V клас по „Визуално програмиране” ще продължат своето обучение в следващите класове – V и VI.
Чрез прилагането на методите, които описахме, смятаме че в часовете и по двете иновации, ще се формират умения за: внимание, концентрация, самостоятелно мислене, любознателност, фантазия; ще се повиши самочувствието на учениците.
Предимствата на иновацията са:

  • учениците са в центъра на процеса на обучение като активни участници и откриватели на нов опит, а учителите – са съветници и помощници;
  • повишава се качеството на образователния процес и мотивацията за учене;
  • учениците задълбочават знанията си по конкретна тема;
  • планират работата си, съобразно с набелязаната цел;
  • работят индивидуално, обсъждат по двойки, работят в екип;
  • съзнават своите силни и слаби страни;
  • носят отговорност за изпълнението на поставената задача;
  • решават проблеми и преодоляват конфликти.

Доказано е, че тези умения и знания от най-ранна възраст способстват за развитието на творческото, креативно и логическо мислене.

Резултати на учениците 2021/2022 г.
II и III клас – Решават нестандартни текстови задачи с логика

V и VI клас – Работят с видовете променливи, видовете цикли в прoграмирането, условни конструкции, функции,масиви и индекси.

 

ВИДЕО НП „Иновации в действие“