ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 2023г. -2024 г. – Дейност 2 и Дейност Тренинги

На 18.10.2023 г. започват обученията по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, реализиран от МОН, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тренингът, през който ще преминат всички ученици от ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас е насочен към действия при бедствия и кризисни ситуации. Предвидените дейности са пряко свързани както с превенция, така и преодоляване на негативните последици от преживени кризи и създаване на позитивна среда в училищата, която е предпоставка за по- висока мотивация за учене и по-добри образователни резултати . Обученията се провеждат от външни специалисти, служители на Пожарна безопасност и защита на населението, подпомогнати от класните ръководители.


Учебната 2022/2023 г.

За втора учебна година ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас работи по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” по Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 4.

Дейността е насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Дейността обхваща и учениците от първи клас, които трябва да осъществят прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда.
През 2022/2023 учебна година бяха обучени всички ученици от първи клас.

Учениците от 1″а“, 1 „б“ и 1 „в“ клас получиха първите си Сертификати от проведено обучение по проект“ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Браво, деца! Пожелаваме Ви още нови обучения и много нови знания!

 

ДОБРИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ с проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.БУРГАС
 
По Дейност 1: През учебната 2021/2022 година са получени 55 лаптопа за ученици, 14 лаптопа за педагогически специалисти и 1 универсален шкаф за зареждане, които се използваха максимално от педагогическите специалисти и учениците не само при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, но и при провеждане на присъствени учебни часове за осигуряване на непрекъснат учебен процес.
По Дейност 2 и Дейност 4: След стартиране на учебната година със заповед на директора се сформира екип от педагогически специалисти, които проведоха обучения с учениците от първи клас и желаещите родители за придобиване на базови технически умения за работа с електронни образователни платформи, с което да се гарантира успешното им включване в обучение от разстояние в електронна среда.
Оказа се, че обученията са изключително полезни, подобряват се условия за осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда, насърчава се използването на иновативни методи на преподаване и учене при учениците и се мотивират родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в домашна обстановка.
При провеждане на обученията се констатира, че предварителната подготовка и организацията на провеждане на обученията са на много високо ниво, създадена беше позитивна среда за учениците и родителите, използвани бяха педагогически подходи и средства, наличие на педагогически стратегии и ресурси, насочени към овладяване на умения за работа в електронна среда от разстояние в избраната от нашето училище електронна платформа Teams.
Постигнато беше пълноценно взаимодействие с учениците и родителите.

 

 

 


Учебната 2021/2022 г.

На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

––––––––––––––––––––––––––––

Учениците от 1″а“, 1 „б“ и 1 „в“ клас получиха първите си Сертификати от проведено обучение по проект“ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Браво, деца! Пожелаваме Ви още нови обучения и много нови знания!